دانشنامه موضوعی قرآن

هدف از این پروژه، پیاده سازی وب معنایی بر روی داده های فارسی و عربی می باشد. در اولین گام پروژه سعی در یکپارچه سازی نوع موجودیت های زیر داشتیم:بعد از جمع آوری داده ها از منابع، داده ها بصورت RDF تبدیل و ذخیره سازی شدند. داده های مرتبط از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد:
http://tanzil.ld-r.org
علاوه بر این، داده های مرتبط فشرده شده توسط HDT از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد:
http://nooor.herokuapp.com/nooor
منابع داده ها:
تنزیل
تبیان

تماس با من